Sunday 17th January 2021,
Federatia Romana de Rugby

Concurs pentru postul de economist – Departamentul Financiar al Federatiei Romane de Rugby

27 iunie 2017 INTERN

Federatia Romana de Rugby scoate la concurs postul de de economist in cadrul Departamentului Financiar al Federatiei Romane de Rugby. Dosarele se pot depune pana pe data de 10 iulie 2017, ora 12:00, la secretariatul Federatiei Romane de Rugby, Bd. Marasti nr. 18-20, Sector 1. Selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor se vor face pe 11 iulie, la ora 12:00. Depunerea contestatiilor privind selectia dosarelor se va face pana la ora 15:00 in aceeasi zi, iar solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor se va face la ora 17:00.

Examinarea propriu-zisa va fi pe 12 iulie, proba scrisa fiind programata la ora 09:00, iar interviul la ora 15:00.

Pe 13 iulie, pana in ora 12 este termenul limita pentru depunerea contestatiilor privind proba scrisa. La ora 17:00 vor fi afisate rezultatele finale.

Pentru a participa la conscurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ umătoarele condiții :
1.1.Condiții generale :
1. Are cetățenia română și domiciliul în România ;
2. Cunoaște limba română, scris și vorbit ;
3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
4. Are capacitate de exercițiu ;
5. Are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate ;
6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs ;
7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea .

1.2.Condiții specifice :
1. Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic ;
2. Minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor ;
3. Abilități de comunicare și relaționare ;
4. Cunoștințe operare cu softuri specializate de contabilitate (cunoașterea programului de contabilitate WinMentor constitue un avantaj ) ;
5. Cunoștințe operare PC : Microsoft Office (Word, Excell)
6. Cunoștințe contabile până la nivel de balanță (înregistrare furnizori, clienți, deconturi cheltuieli etc) ;
7. Gândire analitică și economică ;
8. Capacitate de a respecta termenele limită ;
9. Rezistență la stres ;

 

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conțină următoarele documente :
• Cerere de înscriere la concurs adresată Secretarului General al Federației Române de Rugby ;
• Copia actului de identitate ;
• Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și al altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ;
• Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, în copie ;
• Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *
• Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății ;
• Curriculum Vitae, model European, conform H.G. nr.1021/2014 ;
*În cazul candidatului declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tîrziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează :
– Selecția dosarelor de înscriere – 11.07.2017
– Proba scrisa – 12.07.2017, ora 09,00 ;
– Interviul – 12.07.2017, ora 15,00 .

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați ADMISI la etapa precedentă .
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 10.07.2017 ora 12,00 la sediul Federației Române de Rugby, București, Bulevardul Mărăști nr.18-20, sector 1.

Concursul va avea loc la sediul Federației Române de Rugby.

TEMATICA :
– Organizarea și conducerea contabilității ;
– Contabilitatea furnizorilor, clienților și debitorilor ;

BIBLIOGRAFIE :
– Decretul nr.207/1976 privind aprobarea Regulamentului oprațiunilor de casă;
– Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor ;
– Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind opreațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr,193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată ;
– Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare ;
– Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
– Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;
– Ordinul ministrului finanțelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv ;
– Ordinul ministului finanțelor publice nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ;
– Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
– Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile ;
– Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare ;
– Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare ;
– Legea nr.69/2000 – legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare ;
– Hotărârea Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare ;

 

 

1,696 total views, 2 views today

Ti-a placut acest articol? Distribuie-l!

Leave A Response